Drogi Użytkowniku,
Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.
Polityka prywatności

Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

GODMAR M.R.P. Godzińscy spółka jawna

 

Poniższa Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych stosowane w firmie GODMAR M.R.P. Godzińscy spółka jawna 82-316 MIlejewo ul.Elbląska 71 NIP 578-305-59-06

I. Administrator danych osobowych

1.1 Administratorem danych osobowych osób współpracujących z firmą GODMAR M.R.P. Godzińscy spółka jawna, klientów, użytkowników katalogów internetowych oraz odwiedzających witryny www administrowane przez firmę GODMAR M.R.P. Godzińscy spółka jawna 82-316 Milejewo ul.Elbląska 71, zwana dalej Administratorem.

1.2 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Zasady zbierania danych osobowych

2.1 Źródła danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytań i zamówień. Zgoda wyrażona na każdy cel przetwarzania może być odwołana w dowolnej chwili.
 2. Administrator może pozyskiwać dane osobowe ze źródeł publicznych np. rejestry KRS, CEIDG oraz ze źródeł o dostępie ograniczonym np. KRD, BIG. W takim przypadku wymagana jest weryfikacja, czy istnieje podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.
 3. Przeglądanie zawartości witryn www nie wymaga ujawniania przez użytkownika danych osobowych. Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora może wiązać się z koniecznością podania przez użytkownika danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może zmniejszyć możliwości lub ograniczyć całkowicie korzystanie z usługi.
 4. W przypadku korzystania przez użytkownika z usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z witryny przez użytkownika.

2. 2 Zakres przechowywanych danych osobowych

 1. Gromadzone dane osobowe mogą obejmować: imię, nazwisko, nazwę firmy, pełnioną funkcję w organizacji, adres, dane kontaktowe takie jak - numer telefonu, adres e-mail, telefon, fax oraz adresy komunikatorów internetowych takich jak Skype, GaduGadu lub innych, umożliwiających kontakt ze wskazaną osobą w preferowany sposób.
 2. W uzasadnionych przypadkach przechowujemy także numer dokumentu tożsamości, jeżeli wymagają tego przepisy związane z wystawieniem dokumentów dotyczących realizacji umów.
 3. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości witryny przez użytkowników, takie jak: liczba i źródło wizyt na stronach internetowych witryny, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, adres IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi.
 4. Administrator nie przechowuje danych wrażliwych.

III Przetwarzanie danych

3.1 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. Realizacji zapytań i zamówień składanych bezpośrednio w firmie GODMAR M.R.P. Godzińscy spółka jawna, przez wszystkie dostępne kanały komunikacji a także dochodzenia roszczeń z nimi związanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Marketingu bezpośredniego związanego z prowadzoną działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym (ale nie wyłącznie) przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail, wykonywania połączeń telefonicznych na wskazany numer, prezentowania ofert promocyjnych w ramach prowadzonych kampanii, przez wszystkie prowadzone kanały sprzedaży.
 3. Badania satysfakcji ze współpracy z Administratorem oraz Dystrybutorami lokalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Badania mogą odbywać się w sposób elektroniczny z wykorzystaniem ankiet, formularzy lub zapytań poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie.

3. 2 Zakres wykorzystania informacji

 1. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w punkcie 2.2 podpunkt c, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach witryn, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w witrynach oraz ulepszaniem treści witryn.
 2. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej do indywidualnych zainteresowań i preferencji użytkownika.
 3. 3. 3 Profilowanie
 1. Administrator nie wykorzystuje profilowania opartego o dane osobowe.
 2. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji wynikających z profilowania opartego o dane osobowe.

3.4 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od czasu wycofania udzielonych zgód.
 2. Możliwe jest przedłużenie przetwarzania danych osobowych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym realizacji umów lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Nie oznacza to możliwości przetwarzania danych osobowych w innych celach niż wymieniony.

IV Odbiorcy danych

4.1 Administrator oświadcza, że nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom niezwiązanym z realizacją umów.

4.2 Powierzenie danych osobowych następuje w oparciu o umowę powierzenia, zapewniającą ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.3 Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym w związku z realizacją i wykonywaniem praw wynikających z umów w tym, ale nie wyłącznie, podmiotom świadczącym usługi:

4.5 Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego konkretne żądanie ze strony klienta związane z realizacją zamówienia.

4.6 Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

V Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:

5.2 Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.3 Kontakt związany z ochroną danych osobowych w GODMAR M.R.P. Godzińscy spółka jawna

5.4 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa

VI Postanowienia końcowe

6.1 Niniejsza polityka jest dostępna na stronie w siedzibie Administratora oraz na stronie www.

6.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika korzystającego z usług Administratora obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.